polski / english
Fabryka Ognia

Spektalke plenerowe

Mamy przyjemno?? zaoferowa? Pa?stwu us?ugi w zakresie organizacji profesjonalnych pokazw pirotechnicznych.

rn

Organizujemy widowiska pirotechniczne dla firm, instytucji i osb prywatnych od 1993 roku. Przygotowujemy rwnie? zestawy do samodzielnego odpalania.

rn

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu, profesjonalnym materia?om, powa?nemu podej?ciu do stawianych zada? i konkurencyjnym cenom us?ug, wynikaj?cych mi?dzy innymi z korzystnej formy opodatkowania (us?uga zwolniona z VAT), firma znakomicie wsp?pracuje ze sta?ymi klientami i ci?gle zdobywa uznanie w?rd nowych.

rn

Firma nie nale?y do najwi?kszych firm zajmuj?cych si? organizacj? pokazw pirotechnicznych, ale pod wzgl?dem wyposa?enia technicznego i wprowadzania wszelkich nowo?ci na pewno im nie ust?puje. Dzi?ki konsekwentnej polityce ograniczania do niezb?dnego minimum kosztw w?asnych, oferujemy wysoki poziom naszych us?ug w bardzo korzystnych cenach.

rn

Indywidualne i otwarte podej?cie do potrzeb ka?dego Klienta, s?u?enie rad? i do?wiadczeniem pozwala na dok?adne zrozumienie Jego oczekiwa? i ich realizacj?.

rn

Firma spe?nia wszelkie wymogi o ktrych mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2002r o materia?ach wybuchowych przeznaczonych do u?ytku cywilnego (Dz.U. 02.117.1007), oraz ?rodki transportu zgodne z wymogami ADR.

rn

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej.

rn


Minigaleria

Przejdź do:
Spektakle plenerowe
Rekonkstrukcje
Balony
Konfetti
Doradztwo ADR
Pirotechnika sceniczna