polski / english
Fabryka Ognia

Doradztwo ADR

Oferujemy Pa?stwu us?ugi w zakresie doradztwa w transporcie materia?w i towarw niebezpiecznych (ADR), szkolenia pracownikw zwi?zanych z transportem, za?adunkiem i roz?adunkiem materia?w niebezpiecznych, przygotowanie obowi?zkowych rocznych sprawozda?, oraz wszelkie us?ugi le??ce w zakresie obowi?zkw doradcy DGSA..

rn

Jako jedna z niewielu firm w kraju mamy do?wiadczenie w doradztwie w zakresie klasy 1 (materia?y wybuchowe i pirotechniczne).

rn

Zapraszamy do nawi?zania wsp?pracy.

rn

Przepisy Ustawy o przewozie drogowym towarw niebezpiecznych z dnia 28 pa?dziernika 2002 r. oraz Zrestrukturyzowanej umowy europejska ADR nak?adaj? na przedsi?biorc?, ktry wykonuje przewz drogowy towarw niebezpiecznych lub zwi?zany z tym przewozem za?adunek lub roz?adunek, obowi?zek wyznaczenia na swj koszt doradcy do spraw bezpiecze?stwa w transporcie towarw niebezpiecznych.

rn


Minigaleria

Przejdź do:
Spektakle plenerowe
Rekonkstrukcje
Balony
Konfetti
Doradztwo ADR
Pirotechnika sceniczna